Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

Luật bảo hộ thương hiệu:

Quý vị muốn ngăn chặn việc các đơn vị khác đăng ký bí quyết thành công của mình?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bảo hộ thương hiệu như sau:

- Tìm kiếm những thương hiệu đã được đăng lý bảo hộ trong cơ sở dữ liệu kinh doanh.

- Thông báo thương hiệu bảo hộ quốc gia, công đồng hay quốc tế tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Đại diện pháp lý trong các thủ tục pháp lý trước Cục sở hữu công nghiệp.

- Quản lý các danh mục thương hiệu được bảo hộ.Bản quyền bản mẫu:

Quý vị quan tâm đến việc liệu sản phẩm của mình có thể được bảo vệ dưới luật bản quyền bản mẫu hay không?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bản quyền bản mẫu như sau:

- Thực hiện những quy định pháp lý căn bản về bản quyền bản mẫu.

- Đánh giá khả năng áp dụng việc bảo vệ bản quyền bản mẫu ở trong từng trường hợp cụ thể.

- Tìm kiếm những bản quyền bản mẫu đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu kinh doanh.

- Đăng ký bản quyền bản mẫu tại các cơ quan có thẩm quyền.

- Đại diện pháp lý trong các thủ tục tại Cục sở hữu công nghiệp.Luật bản quyền:

Quý vị là tác giả của tác phẩm đã được đăng ký bản quyền? Quý vị dự định cho phép sử dụng bản quyển tác phẩm của mình? Quý vị có nhu cầu sử dụng bản quyền của người khác? Quý vị có thể tránh những rắc rối có thể phát sinh bằng cách sử dụng văn bản thỏa thuận về sử dụng bản quyền.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực luật bản quyền như sau:

- Giải thích nguyên tắc cơ bản về bản quyền liên quan đến sự thay đổi tái pháp điển hóa luật tư nhân.

- Soạn thảo giấy phép về bản quyền cũng như những giấy tờ liên quan.

- Đại diện pháp lý trong việc tranh chấp bản quyền trước tòa.Luật tên miền:

Quý vị đang suy nghĩ về việc đăng ký tên miền? Đã có người đăng ký sử dụng tên miền công ty trước quý vị?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tên miền như sau:

- Tổng quát về quy định đối với sử dụng tên miền.

- Đăng ký tên miền.

- Đại diện pháp lý trong xung đột hay tranh chấp liên quan đến tên miền.