Luật bất động sản

Luật bất động sản

Quý vị đang có ý định mua hay bán bất động sản? Quý vị cần tới luật cầm cố tài sản? Quý vị dự định thuê bất động sản hoặc cho thuê bất động sản?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý dành cho những hoạt động liên quan đến bất động sản như sau:

- Thực hiện sửa đổi pháp lý liên quan đến bất động sản.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi hợp đồng mua bán.

- Soạn thảo hoặc sửa đồi hợp đồng lưu trữ.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi hợp đồng đặt trước.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi hợp đồng cầm cố tài sản.

- Soạn thảo hoặc sửa đổi văn bản hợp đồng cho thuê và cho thuê lại bất động sản.

- Dịch vụ cất giữ các nguồn tài chính và tài liệu quan trọng.

- Chuẩn bị giấy tờ cho việc đăng ký tại sở nhà đất.