Lệ phí dịch vụ

Lệ phí dịch vụ

 

Lệ phí ngoài hợp đồng

Lệ phí ngoài hợp đồng được tính theo Nghị định của Bộ Tư pháp số 177/1996 Sb., thù lao ngoài hợp đồng cho luật sư được tính theo giá qui định trong trường hợp không thoả thuận cụ thể với khách hành về lệ phí và hình thức xác định.

 

Lệ phí theo hợp đồng

Lệ phí theo hợp đồng được xác định bởi thoả thuận giữa luật sư và khách hàng, tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp, thời gian xử lí của từ dịch vụ pháp lý. Hợp đồng có thể xác định lệ phí theo nhiệm vụ, theo giờ, theo hình thức thuê bao hay phần trăm.

 

Lệ phí theo nhiệm vụ

Lệ phí theo nhiệm vụ có bảng giá cụ thể cho từng công việc ( ví dụ: soạn thảo đơn kiện, hợp đồng, v.v…)

 

Lệ phí theo giờ

Lệ phí theo giờ được tính bằng cách lấy mức lương theo giờ nhân với số giờ làm việc của luật sư để thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể. Mức lương được xác định theo độ phức tạp của công việc.

 

Lệ phí thuê bao

Lệ phí thuê bao được sử dụng trong trường hợp khách hàng có nhu cầu cung cấp các dịch vụ pháp lý dài hạn, trước hết cho các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh. Lệ phí thuê bao sẽ được trả theo tháng không phụ thuộc vào số lượng các dịch vụ được cung cấp. Phương thức này phù hợp với các khách hàng thường xuyên có nhu cầu về các dịch vụ pháp lý, hoặc trong trường hợp các khách hàng không muốn phải trả một lúc mức phí quá cao.

 

Lệ phí bằng cổ phần

Thù lao bằng cổ phần được xác định theo thoả thuận giữa luật sư và khách hàng, luật sư sẽ nhận được cổ phần từ kết quả của công việc ( có nghĩa là phần trăm trong lợi nhuận từ dự án vừa thực hiện). Trong trường hợp nào đó, khách hàng có thể chắc chắn rằng sẽ không phải trả nhiều hơn so với dự kiến nếu sảy ra biến chứng. Bên cạnh lệ phí theo cổ phần, khách hàng sẽ được tính bằng tiền mặt các chi phí liên quan đến các dịch vụ pháp lý ( ví dụ: chi phí đi lại, chi phí và lệ phí toà án, chi phí bưu chính, dịch thuật, đánh giá, v.v…)