Dành cho nhà điều hành e-shop

Dành cho nhà điều hành e-shop

Điều hành e-shop:

Quý vị có biết hết những trách nhiệm của Quy định pháp luật yêu cầu đối với nhà điều hành e-shop?

Hợp đồng của quý vị đã đáp ứng tất cả các điều lệ có liên quan đến việc kinh doanh, đặc biệt là quy định bảo vệ người tiêu dùng hay chưa?Quý vị có biết tới sự thay đổi trong luật dân sự mới bắt đầu từ 1.1.2014 trong điều khoản số 89/2012 chưa?

Quý vị có thường xuyên cập nhật và thay đổi tất cả các tài liệu liên quan đến điều khoản thương mại đang được pháp luật thay đổi hay không?

Quý vị có biết về những hậu quả có thể dẫn tới do việc không cập nhật và thay đổi theo pháp luật hiện hành chưa?Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý đặc biệt liên quan đến điều hành e-shop như sau:

- Tổng quát những nghĩa vụ pháp lý đối với nhà điều hành e-shop cho từng mặt hằng cụ thể được kinh doanh.

- Viết điều khoản thương mại và các giấy tờ có liên quan cho nhà quản lý e-shop mới.

- Kiểm tra lại điều khoản thương mại hiện tại và những giấy tờ liên quan cho nhà quản lý e-shop.

- Chuẩn bị văn bản tiêu chuẩn hóa để sử dụng trong những hoạt động pháp lý đối với kinh doanh e-shop

- Tư vấn trong các vấn đề liên quan đến pháp lý sảy ra hằng ngày với khách hằng cũng như cơ quan công quyền.

- Đại diện pháp lý liên quan đến tranh chấp và xung đột đối với người tiêu dùng hoặc với các nhà sản xuất bằng hình thức CNTT.